Komínové vložky KAMINOPLAN

Předmět a oblast použití

Předmětem výroby jsou trubky a tvarovky z nerezavějící oceli s kruhovými nebo oválnými světlými průřezy. Trubky a tvarovky jsou spojovány pomocí hrdlového spoje a při dodatečné montáži jsou určeny do stávajících domovních komínů jako vnitřní vložka odvádějící spaliny. Použitím komínových dílů (vložek), jsou stávající komíny odolné vůči vyhoření sazí, doba jejich požární odolnosti je minimálně 90 minut a vykazují tepelný odpor minimálně 0,12 m2 K/W. Na komíny smějí být po redukci průřezu napojována pouze spotřebiče pro paliva topný olej nebo plyn, která zpravidla neprodukují žádné odpadní plyny s teplotami vyššími než 400° C.

Světlé průřezy vnitřních vložek musejí být dimenzovány tak, aby odpadní plyny byly za veškerých provozních stavů podle určení odváděny ven a aby se vzhledem k prostorám nemohl vytvářet žádný nebezpečný přetlak (podtlakový provoz). Při napojení pouze jednoho spotřebiče, je vnitřní vložka odvádějící spaliny považována za odolnou vůči vlhkosti ve smyslu normy ČSN 73 4201, EN 1443 tzn., že teplota vnitřní stěny vnitřní vložky smí být v místě ústí komínu pod teplotou rosného bodu vodní páry. Vnitřní vložka smí být izolována. Mezi vnitřní stěnou stávajícího komínu a vnější stěnou vnitřní vložky, popř. vrstvou izolační hmoty se nachází klidová vzduchová vrstva.

 

Trubky a tvary

Trubky a tvarovky jsou z oceli, číslo materiálu 1.4571, 1.4404 nebo 1.4301. Tloušťka plechu trubek a tvarovek je minimálně 0,6 mm.

 

Návrh

Trubky a tvarovky smějí být coby vnitřní vložka odvádějící odpadní plyny montovány pouze do stávajících komínů, které s výjimkou stanovení rozměrů jejich světlých průřezů odpovídají stavebně právním/stavebně technickým ustanovením. Vnitřní skořepinu je třeba zabudovat do komínu tak, aby byla vycentrovaná a stabilní. Spojení tvarovek vnitřní vložky je realizováno pomocí hrdlového spojení. Vnitřní vložka může být izolována. Pro vrstvu izolační hmoty budou použity pouze izolační materiál z minerálních vláken nebo izolační desky z kamenné vlny. Tloušťka vrstvy izolační hmoty musí být minimálně 20 mm. Izolační desky nebo materiál z minerálních vláken musejí být po všeobecné stavebně technické stránce schváleny jako vrstva izolační hmoty pro vícevrstvé domovní komíny a musí být doložen jejich doklad o shodě. Vnitřní vložka musí být v komínu vycentrována tak, aby byla každých 5 m vedena distančním držákem. Vzdálenost mezi vnějším ostěním tvarovky vnitřní skořepiny nebo vrstvou izolační hmoty a vnitřní usměrňovací kouřovou stěnou musí být minimálně 1 cm.

Komínová hlava je vytvořena podle údajů uvedených v přílohách. Na ústí komínu je třeba namontovat krycí plech podle údajů uvedených v příloze. Krycí plech je z nerezavějící oceli, číslo materiálu 1.4571. Vyústění vnitřní vložky musí za účelem lepšího proudění odpadního plynu přesahovat krycí plech minimálně podle světlého průměru vnitřní vložky.

Pro čisticí a revizní otvory se používají zvláštní tvarovky vnitřní vložky, podle údajů uvedených v přílohách. Čisticí otvory komínů musejí být uzavřeny komínovými čisticími uzávěrami. Komínové čisticí uzávěry je třeba chránit proti působení vlhkosti zabudováním dodatečné izolace proti vlhkosti.

Pro nejspodnější část vnitřní vložky je použita tvarovka podle údajů obsažených v příloze. Za účelem odvádění vody z atmosférických srážek a kondenzační vody musí být zabudováno hrdlo na odtok kondenzátu z konstrukčního materiálu, který bude odolný vůči korozi. Do hrdla na odtok kondenzátu musí být umístěn zápachový uzávěr s výškou těsnicí vody minimálně 100 mm. Kondenzát vznikající v komínu musí být řádně odváděn. Co se týče odvádění kondenzátu, platí stanovy místního podniku na likvidaci odpadu, jakož i vodoprávní předpisy dané země.Pro napojení místa spalování budou použity tvarovky podle údajů uvedených v přílohách. Spojovací díl musí být položen od hrdla na odvod odpadních plynů spotřebiče až po komín. Jeho provedení, popř. tepelná izolace musí být taková, aby rosný bod vodní páry odpadních plynů na jeho vnitřním povrchu nebyl pod limitem. Teplota odpadních plynů v místě vstupu odpadních plynů do komínu musí být z toho důvodu minimálně 60 C°. Teplota odpadních plynů v místě vstupu do komínu může být < 60° C, jestliže bude použit spojovací díl s odvodem pro kondenzát, který je odolný vůči vlhkosti. Na ústí komínu je prostor mezi vnitřní vložkou a stěnami komínu uzavřen pomocí krycích plechů tak, aby se zabránilo vnikání srážek do meziprostoru a aby se nezúžil světlý průřez.

 

Realizace

Před zabudováním vnitřní vložky, musí být komín vyčištěn tak, aby byl jeho vnitřní povrch zbaven volných součástí a hlavních zbytků po spalování. Zabudování vnitřní vložky, musí být provedeno vyškoleným personálem a podle montážních pokynů výrobce. Po zabudování vnitřní vložky, musejí být připojovací otvory pro čisticí a zkušební otvory, stejně jako přípojky od spotřebiče a v daném případě potřebné montážní otvory, neprodyšně a v souladu s konstrukčním materiálem uzavřeny. Po zabudování komínové vložky, musí být tento komín opatřen identifikačním štítkem.

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z procházení našeho webu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.
Kontaktujte nás

place

KAMINOFLEX, s.r.o.

Havránkova 30/11

areál firmy MATE

619 00 Brno

phone

602 712 094

arrow