Komínový systém KAMINOFORM

Vlastnosti a složení

Trubky a tvarovky jsou z nerezavějícího ocelového plechu, číslo materiálu 1.4571, 1.4404 podle normy ČSN 73 4201. Tloušťka plechu rovných trubek je 0,6 mm. Tloušťka plechu ostatních tvarovek je 0,8 mm. Podrobnosti týkající se tvarování a rozměrů trubek a tvarovek, je podle příloh, 1 až 10,  a musejí odpovídat údajům uvedeným v těchto přílohách.

Těsnění a ucpávky se skládají z těsnicích prvků. Podrobnosti týkající se tvarování a rozměrů těsnění a ucpávek podle příloh 1 až 10, a musejí odpovídat údajům uvedeným v těchto přílohách.

Propustnost plynu potrubí na odpadní plyny nesmí při statickém přetlaku 1000 Pa na svém vnitřním povrchu vůči vnějšímu povrchu, s ohledem na vnitřní povrch, překročit 50 l/h (h·m2); takže při odvodu odpadních plynů přes přetlak postačí odvětrávání zezadu po celé délce.

 

Výroba a označování

Trubky a tvarovky budou vyráběny ve výrobním závodě.

Trubky a tvarovky / balení trubek a tvarovek / průvodní lístek trubek a tvarovek nebo dodací list trubek a tvarovek jsou výrobcem označeny čísly materiálů použité kvality oceli, rokem výroby, značkou výrobního závodu a značkou shody podle nařízení jednotlivých zemí týkajících se značky shody.

 

Údaje týkající se stavebního provádění

Při odvodu odpadních plynů přes přetlak, smí být na potrubí napojen pouze jeden přetlakový spotřebič.

Potrubí na odpadní plyny musí být možné čistit a testovat na jejich volný průřez a těsnost. V odstavném prostoru místa spalování musí být umístěn minimálně jeden čisticí a zkušební otvor. Za tímto účelem je třeba zabudovat tvarovky s uzávěrami podle údajů uvedených v přílohách 1 až 15. Otvory musejí odpovídat minimálně průměru vedení; pro světlé šířky potrubí na odpadní plyny s průměrem nad 150 mm musejí mít otvory minimálně průměr 150 mm. Potrubí na odpadní plyny v budovách, která nemohou být čištěna a testována přes ústí, musejí mít v horní části zařízení na odvod odpadních plynů nebo přes střechu další čisticí otvor. Potrubí na odpadní vzduch na vnější stěně musejí mít ve spodní části zařízení na odvod odpadních plynů minimálně další čisticí otvor.

Potrubí na odpadní plyny musí být možné čistit a testovat na jejich volný průřez a těsnost. V odstavném prostoru místa spalování musí být umístěn minimálně jeden čisticí a zkušební otvor. Za tímto účelem je třeba zabudovat tvarovky s uzávěrami podle údajů uvedených v přílohách 1 až 15. Otvory musejí odpovídat minimálně průměru vedení; pro světlé šířky potrubí na odpadní plyny s průměrem nad 150 mm musejí mít otvory minimálně průměr 150 mm. Potrubí na odpadní plyny v budovách, která nemohou být čištěna a testována přes ústí, musejí mít v horní části zařízení na odvod odpadních plynů nebo přes střechu další čisticí otvor. Potrubí na odpadní vzduch na vnější stěně musejí mít ve spodní části zařízení na odvod odpadních plynů minimálně další čisticí otvor.

Uvnitř odstavného prostoru místa spalování musí mít potrubí na odpadní plyny na vhodném místě umístěn měřící otvor, podle nařízení o ochraně proti emisím, jestliže to napojené místo spalování vyžaduje.

Jestliže odvod vznikajícího kondenzátu není realizován přes místo spalování, musí být v blízkosti napojení místa spalování v potrubí na odpadní plyny umístěno hrdlo na odtok kondenzátu. Na hrdlo odtoku kondenzátu musí být umístěn odvod kondenzátu se zápachovým uzávěrem z korozivzdorného konstrukčního materiálu s výškou těsnicí vody minimálně 150 mm.

Kondenzát vznikající v potrubí na odpadní plyny musí být řádně odváděn. Pro tyto účely jsou směrodatné vodoprávní předpisy dané země a stanovy místního podniku na likvidaci odpadu.

Světlé průřezy potrubí na odpadní plyny, která odvádějí odpadní plyny pod statickým přetlakem, je třeba dimenzovat tak, aby v případě provozu podle určení nedošlo ke statickému přetlaku, který bude vyšší než 200 Pa. 

 

Realizace

Potrubí na odpadní plyny je třeba realizovat vyškolenými pracovníky a podle montážního návodu výrobce.

Trubky a tvarovky musejí být namontovány tak, aby hrdla trubek byla umístěna proti směru toku kondenzátu. Hrdlová spojení trubek a tvarovek musejí být vyrobena s těsnicími manžetami jak je uvedeno v přílohách. Do uzávěrů čisticích, revizních, měřicích a zkušebních otvorů je třeba také vložit těsnění.

Potrubí na odpadní plyny v šachtách, musejí být v místě ústí vytvořena tak, aby se do prostoru mezi potrubím na odpadní plyny a šachtu, nemohly dostat srážky a aby vzduch ze zadního odvětrávání mohl nerušeně proudit. Kryty musejí být ručně odnímatelné a musejí být zabezpečené proti spadnutí.

Šachty pro potrubí na odpadní plyny nesmějí mít žádné otvory; to neplatí pro nutné čisticí a zkušební otvory a pro vstupní otvory zadního odvětrávání v odstavném prostoru místa spalování.

Má-li být potrubí na odpadní plyny zabudováno do stávajícího komínu, musejí být případně existující připojovací otvory neprodyšně a v souladu s konstrukčním materiálem uzavřeny a vnitřní plochy komínu musejí být vyčištěny.   

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z procházení našeho webu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.
Kontaktujte nás

place

KAMINOFLEX, s.r.o.

Havránkova 30/11

areál firmy MATE

619 00 Brno

phone

602 712 094

arrow